skip to Main Content

STADGAR FÖR HALLA SJONHEM VIKLAU FIBER EKONOMISK FÖRENING
Antagna vid start stämma 2011-06-29.

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Halla Sjonhem Viklau Fiber ekonomisk förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bland annat data- och telekommunikation.
Föreningens verksamhet är att bygga, driva och underhålla nätet och därmed sammanhängande och förenlig
verksamhet såsom t.ex. att genom tecknande av avtal med tredje part tillhandahålla medlemmarna
bredbandstjänster. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja det av föreningen tillhandahållna
nätet.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Region Gotland.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av
geografiskt område med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara
formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet
formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt
följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information om utvecklingen i
föreningen.

§ 6 MEDLEMSINSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 SEK per av medlemmen inom
verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas när medlemskap har beviljats.
Dessutom tillskjuter varje medlem en inbetald ovillkorad medlemsinsats som Stämman beslutar för att
finansiera uppbyggnaden av kommunikationsnätet och för att föreningen skall ha en buffert för oförutsedda
kostnader. Denna inbetalda ovillkorade medlemsinsats betalas till föreningen i samband med att byggandet av
nätet startar.
En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Med ansluten fastighet menas
fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman.
Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För utnyttjande av föreningens nät och av föreningen, genom avtal med tredje part, tillhandahållna tjänster
skall avgifter utgå. Avgifterna fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar
tjänsten och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess
intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om
uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att
meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar sker utträde ur
föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske
skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter. Ordförande
väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman
på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer samt en revisorsuppleant.
De utses för ett år räknat från ordinarie föreningsstämma till och med nästa ordinarie stämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande
ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
13. Val av ordförande
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
16. Val av valberedning, två-tre personer, varav en skall vara sammankallande.
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som
anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före
föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra
föreningsstämma. Kallelse skall även gå till revisorerna.
Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller sms samt anslås på föreningens hemsida. I den
mån enskild medlem inte kan nås via digitala media kan ordinarie postgång användas om denne så begär.

§ 19 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i Lag 1987:667 (10 kap, 6 §) föreskriven avsättning
till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande
till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av minst 90 % av på
stämman närvarande medlemmar och beslutas på två stämmor mellan vilka det skall gå minst sex månader.

§ 21 STADGEÄNDRING
Stadgeändring skall ske enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

§ 22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen
påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 23 ÖVRIGT
Frågor som ej särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med Lag (1987:667) om
ekonomiska föreningar eller senare lag om ekonomiska föreningar om sådan föreligger.

Back To Top